HelpSmith 9.4.705

HelpSmith 9.4.705

Divcom Software – 3,2MB – Shareware – Windows
ra khỏi 3 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
HelpSmith is an innovative help authoring tool allowing you to create HTML Help files. The HelpSmith?s ultimate toolkit with its visual approach takes the process of writing technical documentation for your software applications to a new quality level.Oriented to professional technical writers and software developers, HelpSmith integrates the most powerful features a help authoring tool can have, and, at the same time, has a modern easy-to-use interface. The powerful WYSIWYG (?What-You-See-Is-What-You-Get?) text processor, support for Unicode, advanced approach to working with graphics, live spell checking, and many other useful features make HelpSmith the complete help authoring solution.The new help authoring standard is already here! Download your FREE evaluation copy of HelpSmith today!

Tổng quan

HelpSmith là một Shareware phần mềm trong danh mục Khai triển được phát triển bởi Divcom Software.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của HelpSmith là 9.4.705, phát hành vào ngày 20/07/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 15/12/2007.

HelpSmith đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 3,2MB.

Người sử dụng của HelpSmith đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho HelpSmith!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 31 UpdateStar có HelpSmith cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Divcom Software
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản